Lidmaatschapsreglement

Contributies 2018/2019, vastgesteld in de ledenvergadering van 26 juni 2019

Categorie Contributie
Steunend lid  € 50,00
Onder 8 t/m 13 € 127,00
Onder 14 t/m 17 € 140,00
Onder 18 en 19 € 177,00
Veteranen 45+ € 155,00
Senioren € 189,00
Toeslag selectie senioren € 30,00
Zaalvoetbal € 90,00
Toeslag zaalvoetbal bij veldvoetbal € 30,00
Trainingslid € 75,00

Contributiereglement

Artikel 1
a. Ingevolge artikel 8, lid 1 van de Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de algemene ledenvergadering is vastgesteld (Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) artikel 16, lid 3f).
b. Het EVC-bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Artikel 2
a. Aan de leden die aan EVC geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven (kunnen alleen leden zijn die voor 15 juni 2006 lid zijn geworden) wordt een toeslag van € 8,00 berekend.
b. Indien uit één gezin meerdere personen jonger dan achttien jaar lid zijn van EVC wordt door EVC een korting gegeven op de contributie:
* € 10,00 voor het tweede lid,
* € 15,00 voor het derde lid en volgende leden
De korting wordt berekend over de laagste contributies. Over de toeslag wordt geen korting berekend.
c. Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt beëindigd vindt geen restitutie van contributie plaats (Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) artikel 8, lid 3).

Artikel 3
a. De acceptgiro’s voor de betaling van de contributie worden door EVC in juni verstuurd aan de leden die EVC niet hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie.
b. De contributie van de leden die EVC hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie wordt in juni geïnd.
c. Indien uit één gezin voor meerdere personen jonger dan achttien jaar een machtiging tot automatische incasso van de contributie is afgegeven wordt de contributie voor deze leden gespreid geïnd:
voor het tweede lid in juli,
voor het derde lid en volgende leden in augustus.
De laagste contributies worden als laatste geïnd.

Artikel 4
Voor de in artikel 1, lid 2 genoemde ontheffing komen in aanmerking:
a. Ereleden zoals bedoeld in de Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) artikel 4, lid 4 en artikel 8 lid 2.
b. Ingevolge artikel 4, lid 3 van de Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) zij die een functie binnen EVC vervullen of gaan vervullen waarvoor het lidmaatschap van de KNVB vereist is maar niet deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities en wedstrijden.

Artikel 5
a. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar vóór 1 januari is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.
b. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar na 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.

Artikel 6
a. De contributie dient uiterlijk 1 augustus aan EVC te zijn voldaan.
b. Indien een lid per 1 september niet aan de contributieverplichting heeft voldaan wordt het lid hieraan in september door EVC schriftelijk herinnerd.
c. Indien een lid, na herinnering, per 1 oktober nog niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan volgt per direct een verbod op deelname aan alle activiteiten van EVC en de KNVB.
d. Het verbod op deelname aan de activiteiten van EVC en de KNVB wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan aan alle contributieverplichtingen.
e. Indien een lid bij het sluiten van het verenigingsjaar de contributie nog niet heeft voldaan wordt door het bestuur van EVC het lidmaatschap beëindigd (Statuten Edamse Voetbal Club (EVC) artikel 10, lid 2). De vordering van de contributie zal worden overgedragen aan een incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-) lid.
f. Indien de incasso door EVC niet geïnd kan worden wordt voor dat seizoen direct een acceptgiro (met € 8,00 toeslag) verstuurd.
g. Bij het sturen van een herinnering wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.
h. Spelerspassen worden pas uitgegeven indien de contributie is voldaan.

Artikel 7
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het EVC-bestuur.
Dit contributiereglement is vastgesteld in de Ledenvergadering van 23 november 2004.
aangepast in de Ledenvergadering van 24 november 2005.
aangepast in de Voorjaarsvergadering van 15 juni 2006.

Boetereglement
Artikel 1
Leden die aan EVC een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen EVC tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB aan het betreffende lid is opgelegd.
Artikel 2
a. Leden die aan EVC geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB aan het betreffende lid is opgelegd een acceptgiro met een toeslag van € 1,00.
b. Indien de boete niet binnen 2 weken is voldaan wordt het spelend lidmaatschap stopgezet en wordt er een herinnering gestuurd.
Bij het sturen van een herinnering wordt een extra toeslag van € 1,00 berekend.

Dit boetereglement is vastgesteld in de Voorjaarsvergadering van 15 juni 2006