Verslag Ledenvergadering 19 november 2014, uitnodiging 15 december

Gisteravond was de ledenvergadering in de kantine van EVC. Hoewel het bestuur heel blij is met de vaste bezoekers van deze ledenvergadering, wil zij toch haar teleurstelling uitspreken dat er niet meer leden of ouders van leden aanwezig waren. Het bestuur heeft uw steun en inbreng nodig om de vereniging te kunnen leiden naar de wens van de leden. U maakt deel uit van de vereniging, een vereniging vorm je samen.
Gisteravond is het afgelopen seizoen doorgesproken. Het financiële deel is hierbij altijd een belangrijk onderwerp. Opnieuw is gebleken dat we er als vereniging financieel goed voorstaan. Dit is mede te danken aan sponsering, acties en loterijen en scherp inkopen. De kascommissie heeft dit naar de leden toe bevestigd.
Daarnaast is een aantal beslissingen genomen: De huisregels zijn opnieuw vastgesteld, evenals het logo. Veel zijn wij gewezen op het feit dat steeds meer verschillende EVC-plaatjes in omloop waren en er is ons gevraagd hier weer eenduidigheid in aan te brengen. De leden hebben kunnen kiezen uit 8 verschillende varianten. Zij hebben zich in twee stemrondes uitgesproken voor het gebruik van het aloude EVC-logo; rechthoekig en met rechte letters. Dit zult u dan ook weer vaker tegen gaan komen.
Logo strakke letters
Ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn er ook; binnenkort starten een drietal bestuursleden met een serie workshops om meer vrijwilligers aan de club te binden en de huidige vrijwilligers te behouden. U zult daar de komende tijd meer over horen!
Als laatste zijn er drie bestuursleden waarvan de termijn afliep, opnieuw benoemd voor de duur van 1 jaar (Anja Bakker, Edwin Schans en Theo van Diepen). Rik Duyvendak is geïnstalleerd als nieuw bestuurslid met de portefeuille jeugdzaken. Daarna zijn René Dijkhuizen (algemeen bestuurslid jeugdzaken), Aad van Leeuwen (vicevoorzitter) en Kees-Jan Velzeboer (voorzitter) afgetreden als bestuursleden. Elk van hen is bedankt met een toespraak, een bos bloemen en een attentie.
Vervolgens hebben de zittende bestuursleden een mededeling gedaan, die zij ook graag hier opnieuw willen doen:

Zojuist hebben we afscheid genomen van Kees-Jan, Aad en René. Dat betekent dat EVC op dit moment geen voorzitter en vicevoorzitter meer heeft.
In onze statuten staat dat het dagelijks bestuur moet bestaan uit minimaal drie leden; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vanuit het bestuur is er veel moeite gedaan om een geschikte kandidaat te vinden. Buiten alle publiciteit hebben we al vele mensen aangesproken en persoonlijk gevraagd deze taak op zich te nemen. Tot op heden is er niemand gevonden.
De zittende bestuursleden willen hierbij duidelijk maken dat er wat hen betreft een nieuwe voorzitter op moet staan. Dat is een voorwaarde voor het voortzetten van de goede weg die we ingeslagen zijn en voor het behouden van het plezier dat wij halen uit ons bestuurswerk. We willen beslist niet terug naar de situatie van een paar jaar geleden, waarbij 2 of 3 personen de grootste moeite doen om alle ballen hoog te houden. Een ieder van ons neemt een plek in binnen dit bestuur die ons “op het lijf geschreven is”. Onze portefeuilles passen ons en zijn groot genoeg om het overnemen van het voorzitterschap niet te ambiëren.
Niet het bestuur, maar de club heeft dus een groot probleem. Dat probleem willen we graag zo breed mogelijk bespreken. Daarom houden we een nieuwe ledenvergadering op maandag 15 december aanstaande. Vanuit het bestuur zullen wij moeite doen om zoveel mogelijk leden of hun wettelijke vertegenwoordigers naar deze vergadering te krijgen.
Nog mooier is natuurlijk als er voor 15 december iemand opstaat, waarmee we in gesprek kunnen gaan. Dan kan op 15 december misschien wel een nieuwe voorzitter geïnstalleerd worden.

U zult dus binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een nieuwe ledenvergadering op maandagavond 15 december aanstaande. Op deze avond hopen wij zoveel mogelijk leden en ouders van leden te mogen begroeten, om met ons mee te denken over de toekomst. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Als u de conceptnotulen van de vergadering wilt lezen, dan kunt u mailen naar secretaris@evc-edam.nl

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …